Web Analytics
ประวัติการก่อตั้ง

ประวัติการก่อตั้ง สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย

บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน มีความสนใจร่วมกันเกี่ยวกับประวัติศาสตร์กีฬาฟุตบอลของประเทศไทย กล่าวคือสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงโปรดเกล้า ฯ ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกีฬาฟุตบอล โดยรับอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ อันถือเป็นวิวัฒนาการวัฒนธรรมการกีฬาของชาติมานานกว่าศตวรรษ จึงมีความเห็นตรงกันในการก่อตั้ง "สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย" ขึ้น เพื่อให้สมดังพระราชปรารภในบทพระราชนิพนธ์ เรื่อง "ความนิยมฟุตบอลในเมืองไทย" ของนิสิตออกฟอร์ด หรือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อพุทธศักราช 2458 ความตอนหนึ่งว่า

"...ฟุตบอลได้เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างไรนั้น ก็หาได้มีปรากฎในจดหมายเหตุแห่งใดไม่..."

ทั้งนี้ สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย จะเป็นองค์กรดำเนินการศึกษา ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล หลักฐาน สำคัญทางประวัติศาสตร์วงการฟุตบอลของประเทศไทย.