Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 14

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านโนนคูณ อำเภอพิบูลย์มังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557.