Web Analytics
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ

สมาคมประวัติศาสตร์ฟุตบอลแห่งประเทศไทย (สปท.) ร่วมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการฯ เพื่อเผยแพร่ประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทย และฝึกสอนทักษะการเล่นขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน.