Web Analytics
โครงการฯ ครั้งที่ 19

โครงการสร้างจิตสำนึกในการเล่นฟุตบอลเพื่อชาติ ครั้งที่ 19 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2558.